Прашалникот има цел да го открие Вашиот однос и капацитет кон ризикот, Вашата инвестициска цел,
како и Вашето ниво на знаење за пазарот на хартии од вредност

Кога ќе Ви биде потребна поголема сума од Вашите инвестирани средства, за купување куќа/стан, автомобил, за патување или некое друго средство што бара поголема сума пари?