Внесете име на инвеститорот.
Внесете валидни вредности.
Почетниот влог е мал за да се активира инвестицискиот план.
Инвестициски план може да биде на период
од минимум 10 години до максимум 30 години.
Инвестициски фонд
Овластен претставник
Инвеститор
Предвиден износ на инвестицијата:
Години на инвестицијата:
Идни годишни уплати:
Влезна провизија
 
Износ на Влезна Провизија
Нето Инвестициски влог
Вкупна инвестирана сума
Очекуван просечен годишен принос
 
Вредност на инвестицијата на крајот
Вкупна заработка
Очекуван просечен годишен принос
 
Вредност на инвестицијата на крајот
Вкупна заработка
Очекуван просечен годишен принос
 
Вредност на инвестицијата на крајот
Вкупна заработка
*Оваа пресметка е од информативен карактер и може да се разликува од реално остварениот резултат. При пресметката е користено сложено вкаматување.