Назив:

Друштво за управување со инвестициски фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје

Седиште:

бул. Кочо Рацин бр. 3 влез 2 кат 3 и 4

Скопје

Телефон:

+389 2 3280 082

Интернет страна:

Број на Решение за работа:

УП 1 08-67 од 19.09.2014

Дел на Групацијата:

                                            Офицер за заштита на лични податоци:

WVP Group GmbH, Graz, Austria

Марко Трајановски

marko.trajanovski@wvpfondovi.mk

+389 78 711 400

Локација

или Контактирајте не преку контакт формата во продолжение: