Пред да пристапите во фондот Ве молиме прочитајте ги:

Проспект

Документ со Клучни информации за инвеститорот

Статут

Согласност за поврат на управувачка провизија од Security KAG

 

и оставете ни Ваши контакт податоци и ние ќе Ве контактираме за да закажете бесплатна средба со наш соработник: