40

+ Милиони евра
инвестирани средства

4150

+ Клиенти инвеститори

35

+ Години Австриски Know-How

* Бројките се однесуваат на податоци од 21.05.2020

ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје е Друштво за управување со инвестициски фондови, основано на 25.09.2014 година со запишување во Централниот регистар на Република Македонија, а по претходно добиено одобрение број УП 1 08-67 од 19.09.2014 година издадено од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Основна дејност на Друштвото е основање и управување со отворени инвестициски фондови, односно вложување на парични средства во свое име и за сметка на соптвениците на удели во отворените инвестициски фондови.

Друштвото има дозвола да врши управување со средства за сметка на индивидуален клиент – сопственик на портфолио, како и да работи на инвестициско советување на клиенти.

Фондовите под управување на ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје се управувани од искусни познавачи од областа на пазарите на капитал со воспоставени аналитички процеси со кои се овозможува дневна грижа, за да се понудат квалитетни решенија во секој момент. Со ова на клиентите им овозможуваме бројни можности за избор на инвестиција која најдобро одговара на потребите, очекувањата и инвестицискиот профил на клиентите.

Довербата што ни ја укажаа голем број институционални клиенти и физички лица беше огромен поттик за Друштвото да иницира проширување на активностите во Р. Албанија и Р. Србија. Учеството во сопственоста на друштвото во Р. Албанија изнесува 51% од основната главнина, а во Р. Србија учествува со 30% од основната главнина. Исто така, во иднина планирано е проширување на дејностите преку отворање на нови друштва за управување со инвестициски фондови и во други земји од регионот (Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република Српска и Бугарија).

Од своето постоење досега Друштвото успеа да ја добие довербата од вкупно 10 финансиски институции, да создаде заеднички производ со 3 многу успешни осигурителни компани, од кои 2 австриски и 1 регионална осигурителна компанија, да стане неприкосновен лидер по средства под управување од Unit-linked производи во Република Македонија. За само неколку години Друштвото успеа да се пробие во најголемите 3 Друштва по средства под управување во Р. Македонија и да има повеќе од 24 милиони евра под управување заклучно со 31.08.2018 година.

Друштвото верува и континуирано напорно работи кон продолжување на досегашниот тренд и исполнување на очекувањата на клиентите.