Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 23.03.2023 22.03.2023 669.318.783,32 10.849.009,36 115,0663 0,01% 114,0130 114,4812
WVP Premium Equity 23.03.2023 22.03.2023 2.753.378.729,40 44.629.603,03 146,3399 0,33%▼ 140,8016 142,1292
WVP BOND
22.03.2023 21.03.2023 328.365.391,61 5.322.804,26 111,0357 0,06%▲ 110,8620 110,7630
Grawe Global
23.03.2023 22.03.2023 46.987.652,80 761.624,35 122,5668 0,32%▲ 125,6782 123,7970
WVP Dividend Equity 23.03.2023 22.03.2023 369.112.080,03 5.982.949,40 118,4952 1,15%▼ 117,4460 116,7129
Grawe Flex Bond Euro 23.03.2023 22.03.2023 301.292.246,55 4.883.655,57 97,8833 0,09% /

ВФП Премиум Акции

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

WVP БОНД