Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 22.04.2019 21.04.2019 677.259.046,67 11.013.183,88 109,6241 0,00%► 108,6949 109,1706
WVP Premium Invest 22.04.2019 21.04.2019 858.109.726,54  13.954.070,09 116,1819 0,01% 110,5879 108,5556
WVP 100% BOND
22.04.2019 21.04.2019 162.428.998,90  2.641.323,79 109,8624 0,00%► 105,6704 106,9211

 

WVP Премиум Инвест

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД