Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 09.04.2020 10.04.2020 755.033.206,25 12.238.158,79 111,0803 0,00%► 110,3474 110,6967
WVP Premium Invest 09.04.2020 10.04.2020 1.016.539.179,15 16.476.848,68 104,9448 1,18%▲ 118,2852 120,0183
WVP 100% BOND
09.04.2020 10.04.2020 228.178.092,16  3.698.485,97 109,7960 0,71%▲ 112,0377 112,7682
Grawe Global
09.04.2020 10.04.2020 29.057.774,13  470.990,75 91,8109 1,82%▲ 104,5840

 

WVP Премиум Инвест

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД