Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 07.07.2020 06.07.2020 857.672.676,14 13.901.818,24 111,3538 0,00%► 110,6935 111,0405
WVP Premium Invest 07.07.2020 06.07.2020 1.295.999.393,06 21.006.554,71 116,1073 1,55% 116,7937 113,0937
WVP 100% BOND
07.07.2020 06.07.2020 289.963.737,10 4.699.955,22 113,2545 0,17%▲ 112,3975 112,0914
Grawe Global
07.07.2020 06.07.2020 32.561.031,15 527.774,23 101,6118 0,32% 99,8485

 

WVP Премиум Инвест

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД