Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 14.01.2022 13.01.2022 797.820.327,66 12.931.685,35 112,9112 0,00%► 112,3141 112,5736
WVP Premium Invest 14.01.2022 13.01.2022 2.304.361.177,15 37.350.857,88 150,5696 -0,40%▼ 137,6562 144,2281
WVP 100% BOND
14.01.2022 13.01.2022 360.270.885,38 5.839.547,54 117,7794 -0,11%▼ 117,1596 117,3980
Grawe Global
14.01.2022 13.01.2022 51.906.558,16 841.341,41 136,8015 0,13%▲ 126,8883 132,9701
WVP Dividend 14.01.2022 13.01.2022 262.325.990,38 4.251.981,37 123,8258 0,95%▼ 118,2271

 

WVP Премиум Инвест

WVP Дивиденда

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД