Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 22.10.2020 21.10.2020 607.713.287,01 9.850.284,25 111,5460 0,00%► 111,0441 111,3450
WVP Premium Invest 22.10.2020 21.10.2020 1.270.257.571,18 20.589.311,47 111,2088 1,19%▼ 115,7701 112,4743
WVP 100% BOND
22.10.2020 21.10.2020 293.751.974,47 4.761.357,88 113,9645 0,07%▼ 112,7249 112,8656
Grawe Global
22.10.2020 21.10.2020 33.718.692,14 546.538,49 104,7176 0,17% 102,4210 100,9672

 

WVP Премиум Инвест

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД