Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 19.07.2019 18.07.2019 779.349.434,95 12.673.543,76 110,0474 0,00%► 109,1437 109,6129
WVP Premium Invest 19.07.2019 18.07.2019 907.263.379,21  14.753.641,47 118,2654 0,13%▼ 111,5052 113,5810
WVP 100% BOND
19.07.2019 18.07.2019 162.837.827,30  2.648.019,28 111,5760 0,04%▼ 107,1797 109,4456
Grawe Global
19.07.2019 18.07.2019 31.890.920,10     518.600,46 102,9441 0,48%▼

 

WVP Премиум Инвест

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД