Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 29.09.2022 28.09.2022 685.763.057,52 11.151.507,32 113,9574 0,00%►  113,2224 113,5772
WVP Premium Invest 29.09.2022 28.09.2022 2.351.092.450,11 38.232.191,67 130,8498 0,96%▲ 142,0700 138,8659
WVP 100% BOND
29.09.2022 28.09.2022 311.801.627,63 5.070.349,14 108,6373 0,38%▼ 113,9166 110,7620
Grawe Global
29.09.2022 28.09.2022 46.030.856,45 748.528,85 122,8997 0,27%▲ 130,0418 127,1802
WVP Dividend 29.09.2022 28.09.2022 338.433.885,72 5.503.428,50 113,6939 1,74% 118,8053 117,6862

 

WVP Премиум Инвест

WVP Дивиденда

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД