Датум на пресмeтка Датум на вреднување  

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД)

 

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR)

 

Вредност на уделот (МКД)

 

Дневна промена (%)

Просечна годишна цена на уделот (МКД)  

Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)

ВФП Кеш 23.02.2024 22.02.2024 1.194.254.217,41  19.357.390,67 117,5976 0,01 % 116,1093 116,7855
ВФП Премиум Акции 23.02.2024 22.02.2024 3.567.704.247,47 56.714.482,92 172,7378 1,44 % 155,2295 158,0045
ВФП БОНД
23.02.2024 22.02.2024 388.700.104,57 6.300.350,18 118,8887 0,04 % 113,6703 115,5749
Граве Глобал 23.02.2024 22.02.2024 76.040.449,13 1.232.522,07 148,2131 1,44  % ▼ 131,5875 135,7152
Граве Флекс Бонд 23.02.2024 22.02.2024 326.709.325,89 5.295.555,98 107,3378 0,01 % 103,6977
ВФП Дивиденда Акции 23.02.2024 22.02.2024 538.779.116,68 8.732.946,21 147,1676 1,85 % 128,9570 133,1785

 

ВФП Премиум Акции

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

WVP БОНД