Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 26.07.2021 25.07.2021 674.836.076,49 10.975.478,51 112,2495 0,00%► 111,8196 112,0819
WVP Premium Invest 26.07.2021 25.07.2021 1.774.643.423,51 28.862.654,85 140,6007 0,01%▼ 123,9144 132,0274
WVP 100% BOND
26.07.2021 25.07.2021 352.778.558,82 5.737.561,50 117,5766 0,00%► 115,4755 116,4787
Grawe Global
26.07.2021 25.07.2021 41.878.630,14 681.110,60 128,3293 0,01%▼ 113,9771 121,5114
WVP Dividend 26.07.2021 25.07.2021 114.607.417,03 1.863.965,62 115,7574 0,01%▼

 

WVP Премиум Инвест

WVP Дивиденда

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД