Датум на пресмeтка Датум на вреднување  

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД)

 

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR)

 

Вредност на уделот (МКД)

 

Дневна промена (%)

 

Просечна годишна цена на уделот (МКД)

 

Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)

ВФП Кеш 22.09.2023 21.09.2023 779.545.618,64 12.671.829,69 116,2753 0,00%▶ 115,0523 115,6234
ВФП Премиум Акции 22.09.2023 21.09.2023 3.073.022.743,47 49.953.229,03 153,6140 -1,35%▼ 147,8156 153,5016
ВФП БОНД
22.09.2023 21.09.2023 353.129.263,22 5.740.259,16 114,0617 -0.10%▼ 111,4823 112,2051
Граве Глобал 22.09.2023 21.09.2023 57.605.746,32 936.404,73 131,8331 -1,37%▼ 125,9815 128,1661
Граве Флекс Бонд 22.09.2023 21.09.2023 312.454.221,42 5.079.069,89 101,5096 -0,19%▼
ВФП Дивиденда Акции 22.09.2023 22.09.2023 407.451.388,19 6.623.287,30 129,5431 -1.44%▼ 121,6408 126,6292

 

ВФП Премиум Акции

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

WVP БОНД