Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 12.11.2019 11.11.2019 936.555.079,21 15.229.355,06 110,4692 0,00%► 109,7076 110,1379
WVP Premium Invest 12.11.2019 11.11.2019 982.373.387,61 15.974.408,18 124,3633 0,07%▼ 113,4617 117,5162
WVP 100% BOND
12.11.2019 11.11.2019 204.378.623,82  3.323.407,98 112,9844  0,04%▼ 109,6322 111,8291
Grawe Global
12.11.2019 11.11.2019 33.169.587,06     539.371,82 107,0717 0,08%▲

 

WVP Премиум Инвест

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД