Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 31.07.2020 30.07.2020 725.844.563,18 11.764.837,05 111,4224 0,00%► 110,7813 111,1311
WVP Premium Invest 31.07.2020 30.07.2020 1.250.939.357,57 20.275.825,50 112,1103 1,77%▼ 116,5623 111,3953
WVP 100% BOND
31.07.2020 30.07.2020 291.314.098,16 4.721.758,72 113,1163 0,10%▼ 112,4986 111,9569
Grawe Global
31.07.2020 30.07.2020 32.511.703,58 526.965,30 101,4579 0,24% 98,6358

 

WVP Премиум Инвест

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД