Датум на пресмeтка

 

Датум на вреднување

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД)  

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR)

Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
ВФП Кеш 20.06.2024 19.06.2024 1.471.231.041,63 23.905.624,85 118,4440 0,00 %   117,0001 117,7329
ВФП Премиум Акции 20.06.2024 19.06.2024 3.869.537.252,92 62.875.036.81 180,0615 0,13 % 163,3222 172,3508
ВФП БОНД
20.06.2024 19.06.2024 401.481.591,11 6.523.562,94 119,6792 0,02 % 116,2710 118,9105
Граве Глобал 20.06.2024 19.06.2024 87.233.757,81 1.417.437,12 158,2680 0,19 %   140,1526 148,4715
Граве Флекс Бонд 20.06.2024 19.06.2024 326.093.902,14 5.298.609,31 108,3694 0,02 % 104,5307 107,5081
ВФП Дивиденда Акции 20.06.2024 19.06.2024 762.002.540,21 12.381.567,78 153,4636 0,05 % ▲  137,6729 145,7989

ВФП Премиум Акции

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

WVP БОНД