Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 19.02.2019 18.02.2019 730.750.666,77 11.867.651,92 109,3424 0,01%▲ 108,3772 108,8505
WVP Premium Invest 19.02.2019 18.02.2019 806.211.687,90  13.093.165,86 110,71501 0,03% 109,8164 108,3000
WVP 100% BOND
19.02.2019 18.02.2019 118.773.046,84  1.928.916,72 108,2453 0,01%▲ 104,8103 105,3998

 

WVP Премиум Инвест

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД