Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 15.01.2021 14.01.2021 654.662.602,66 10.630.124,62 111,7291 0,00%► 111,3079 111,5405
WVP Premium Invest 15.01.2021 14.01.2021 1.442.399.848,25 23.421.057,00 123,0862 0,30%▲ 114,0715 115,6702
WVP 100% BOND
15.01.2021 14.01.2021 346.637.813,55 5.628.553,00 115,7342 0,07%▲ 113,2053 114,3631
Grawe Global
15.01.2021 14.01.2021 36.664.525,76 595.342,51 114.9712 0,20% 102,6496 105,8845

 

WVP Премиум Инвест

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД