Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 15.10.2021 14.10.2021 979.428.188,20 15.875.325,20 112,6136 0,00%► 112,0443 112,2885
WVP Premium Invest 15.10.2021 14.10.2021 1.915.988.555,09 31.055.815,79 142,9416 1,46%▲ 129,9757 138,6130
WVP 100% BOND
15.10.2021 14.10.2021 365.164.032,86 5.918.859,44 117,9740 0,09%▲ 116,4103 117,7256
Grawe Global
15.10.2021 14.10.2021 44.338.452,34 718.671,73 130,2369 0,75%▲ 120,0267 127,0363
WVP Dividend 15.10.2021 14.10.2021 140.254.106,30 2.273.346,40 117,1074 1,13%▲ 113,2021

 

WVP Премиум Инвест

WVP Дивиденда

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД