Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 19.09.2019 18.09.2019 765.305.397,81 12.446.641,44 110,2938 0,00%► 109,4525 109,9044
WVP Premium Invest 19.09.2019 18.09.2019 949.800.785,66 15.447.205,59 119,5244 0,01%▲ 112,0574 115,9661
WVP 100% BOND
19.09.2019 18.09.2019 183.744.852,32  2.988.357,72 112,9691 0,06%▲ 108,4883 110,9167
Grawe Global
19.09.2019 18.09.2019 32.182.264,59     524.892,47 103,8814 0,07%

 

WVP Премиум Инвест

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД