Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 24.01.2020 23.01.2020 916.554.256,73 14.874.684,46 110,7216 0,01%▲ 110,0257 110,4092
WVP Premium Invest 24.01.2020 23.01.2020 1.050.180.588,00 17.043.295,31 127,9134 0,39% 117,7162 121,4412
WVP 100% BOND
24.01.2020 23.01.2020 253.820.504,75  4.119.232,32 114,3865 0,07%▲ 111,2758 112,9515
Grawe Global
24.01.2020 23.01.2020 34.901.607,49     566.415,35 112,4994 0,10% 105,3834

 

WVP Премиум Инвест

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД