Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 17.05.2022 16.05.2022 696.392.681,91 11.287.668,08 113,3986 0,00%► 112,7109 113,0321
WVP Premium Invest 17.05.2022 16.05.2022 2.331.274.405,88 37.787.088,19 139.5759 0,29%▼ 142,8288 144,9443
WVP 100% BOND
17.05.2022 16.05.2022 327.388.867,84 5.306.570,51 111,7964 0,07%▼ 116,5390 115,5765
Grawe Global
17.05.2022 16.05.2022 47.601.570,19 771.562,85 127,5483 0,05%▼ 130,6418 132,2036
WVP Dividend 17.05.2022 16.05.2022 307.888.361,10 4.990.491,31 118,2565 0,35% 117,8767 120,8503

WVP Премиум Инвест

WVP Дивиденда

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД