Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
WVP Cash 10.05.2021 09.05.2021 613.094.239,20 9.951.794,61 112,0951 0,00% 111,6239 111,8655
WVP Premium Invest 10.05.2021 09.05.2021 1.637.585.645,39 26.581.420,85 135,8033 0,01%▼ 118,6081 124,5448
WVP 100% BOND
10.05.2021 09.05.2021 381.485.350,43 6.192.300,64 116,4162 0,00%▶ 114,5747 115,9604
Grawe Global
10.05.2021 09.05.2021 40.256.970,61 653.454,36 123,2347 0,01%▼ 108,6362 115,6032
WVP Dividend 10.05.2021 09.05.2021 65.645.081,60 1.065.556,20 110,1574 0,01%▼

 

WVP Премиум Инвест

WVP Дивиденда

WVP Кеш Депозит

WVP 100% БОНД