Fondet e investimeve janë një mundësi e shkëlqyer për të investuar paratë tuaja, ku Ju si investitor ua besoni paratë tuaja institucioneve të specializuara – Kompanive të Menaxhimit të Fondeve Investuese.

Fondet përfaqësojnë një investim kolektiv d.m.th. një formë investimi të menaxhuar në mënyrë profesionale, e cila bazohet në qëllimin e mbledhjes së aseteve dhe aseteve të investitorëve të mbetur, të cilat më pas investohen në tregun e kapitalit.

Në Republikën e Maqedonisë, zona e fondeve të investimit rregullohet me Ligjin e Fondeve  Investuese, Ligjin e Letrave me Vlerë, Ligjin e Shoqërive Tregtare dhe Ligjin e Operacioneve të Kursit të Jashtëm.

Fondet e Investimeve të Hapura, për shkak të pragut të ulët të pagesave minimale, janë të disponueshme dhe të destinuara për investitorët me më pak para.

Fondet e Investimeve ju lejojnë, si investitorë të vegjël, të shfrytëzoni të gjitha përfitimet e investimit në shtete, sektorë, monedha dhe instrumente të ndryshme të disponueshme për njerëzit në mbarë botën.

Ju si një investitor potencial, përmes pagesës së parave të gatshme, merrni pronësinë e kuotave në fondin e zgjedhur.

Asetet tuaja dhe të investitorëve tjerë,  janë të ndara nga aktivet e Kompanisë që menaxhon Fondi. Respektivisht, Fondi është në pronësi të aksionarëve.

Vlera e aksioneve ndryshon në baza ditore dhe varet vetëm nga ndryshimi në vlerën (çmimin) e letrave me vlerë,  që janë në portofolin e Fondit. Sipas ligjit, pjesa vlerësohet në baza ditore në mënyrë,  që të sigurojë transparencë dhe likuiditet për investitorët, në mënyrë që të keni mundësi të monitoroni statusin e fondeve tuaja në çdo kohë në internet.

Si aksionarë, ju keni të drejtë për një pjesë proporcionale të fitimeve të Fondit, si dhe në çdo kohë që të kërkoni pagesën e aksioneve dhe kështu të tërhiqeni nga Fondi. Kompania është e detyruar të bëjë pagesën e aksioneve të blera nga Fondi,  jo më vonë se 7 (shtatë) ditë kalendarike,  pas pranimit të kërkesës për shpërbimin. Praktika e Kompanisë është të bëjë pagesën e fondeve pas marrjes së kërkesës për blerje për ditën e nesërme.

Katër lloje fondesh janë të njohura në mbarë botën sipas ndarjes dhe llojit të instrumenteve,  në të cilat investohen investitorët në përgjithësi: aksionesh, obligacionet(bonove), paratë dhe të balancuar.

Gjeni se si investohen fondet në secilin prej këtyre llojeve të fondeve:

Dëshironi të dini më shumë rreth botës së investimeve?