Në nivel ditor, përveç Shoqërisë, Banka Depozituese (Banka Kujdestare) e Fondit kryen vlerësimin e vlerës neto të Fondit dhe kontrollon, nëse lëshimi dhe shlyerja e aksioneve për llogarinë e Fondit bëhet në përputhje me ligjin dhe rregullat e Fondit. Mban shënime mbi veprimet që kryen si Bankë Depozituese, për çdo fond individualisht dhe rregullisht pajtohet me të dhënat e Kompanisë. Duke vepruar kështu, i raporton komisionit çdo shkelje të dispozitave të ligjit. Banka depozituese e fondeve të menaxhuara nga WVP Fund Management SHA, Shkup është Banka Komerciale SHA, Shkup.

Asetet e fondeve janë të ndara nga asete të Kompanisë, dmth fondet tuaja nuk varen nga rezultati financiar i Kompanisë që menaxhon Fondin. Në rast të mbylljes së një kompanie ose të falimentimit, menaxhimi i fondeve transferohet në një kompani tjetër të menaxhimit të fondit të investimeve. Zgjedhja e kompanisë së re kryhet nga Komisioni i Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë. Ju, si një investitor, në një fond të caktuar, rezervoni të drejtën të kërkoni riblerjen e aksioneve dhe pagesën e shumës së vlerës së tyre në llogarinë tuaj të transaksionit.

Në rast të likuidimit të Fondit, shitet tërë portofoli i Fondit dhe vlera neto e mbetur e aseteve të Fondit, shpërndahet tek aksionarët proporcionalisht me aksionet e tyre në Fond.

Me paraqitjen e Kërkesës për Shpërblim në Kompani, shumën e vlerës së aksioneve tuaja, Kompania ka detyrim ligjor për t’i paguar në llogarinë tuaj të transaksionit, brenda 7 ditëve kalendarike. Ju keni të drejtë të dorëzoni një kërkesë për shpagim në çdo kohë. Ndëshkimet për tërheqjen e fondeve brenda një periudhe më të shkurtër se ajo e rekomanduar nuk paguhen.

Kur një vend apo kompani ka nevojë për fonde për një qëllim tjetër, të tilla si investimi në objekte të reja fitimprurëse, objekte infrastrukturore e kështu me radhë, ekzistojnë disa opsione, midis të cilave është lëshimi i një obligacioni, me qëllim të rritjes së fondeve të mjaftueshme nga investitorë të ndryshëm dhe në të njëjtën kohë,  i detyron zotëruesit e obligacioneve të paguajnë fondet e ngritura,  fillimisht në rritje për interes në një datë të vetme ose në këste. Obligacionet, zakonisht, tregtohen në një treg dytësot, d.m.th. ato kanë vlerë të tregut dhe mund të shiten para datës së caktuar, përveç nëse ato mbahen deri në maturim.

Për të filluar një kompani (Shoqëri Aksionare), ajo duhet të investojë kapital, që është më shumë njerëz (pronarë të ardhshëm të kompanisë), duke investuar një pjesë të aseteve të saj në atë kompani dhe në përpjesëtim me investimet që ata kanë bërë,  pjesë e kompanisë ose të marrë një numër të aksioneve,  atëherë fitimi (humbja) dhe të ndajnë drejtat vendimmarrëse në proporcion me pjesën e investuar.

Një nga pronarët e asaj kompanie në një moment mund të ketë nevojë për fonde ose nuk dëshiron të jetë pjesë e pronarëve të kompanisë, në këtë rast aksionet (aksionet) e saj/e tij nga kompania mund të shiten në tregun e kapitalit të një investitori, që dëshiron të jetë pjesë e pronarëve të kompanisë. Kompanitë e mëdha për shkak të rritjes së madhe që kishin në të kaluarën ose për shkak të kapitalit të madh, që kanë tërhequr nga shumë investitorë, përbëhen nga një numër aksionesh që tregtohen rregullisht në tregun e kapitalit. E pra, sot mund të fitoni me lehtësi pronësinë e një pjese të kompanive si Apple, BMW, Microsoft, L’Oreal, Walt Disney, McDonald’s etj.

Të gjithë investitorët në WVP Premium Invest, që janë më pak se 18 vjeç,  pa paguar ndonjë pagesë shtesë, bëhen pjesë e klubit dhe kanë të drejtë të marrin pjesë në të gjitha rastet e organizuara për Klubin.

Me fondet tuaja të investuara në emër të fëmijës suaj,  pas arritjes së moshës së tij ose saj, vetëm fëmija juaj mund të disponojë atë, por deri në atë moment ju keni të drejtë dhe mundësi për t’i tërhequr fondet pa asnjë dënim.

Fondet që investoni në Fond janë investuar në të gjithë portofolin, më saktë, në veçanti rendimenti juaj varet nga performanca e të gjitha letrave me vlerë, që janë pjesë e portofolit të Fondit.

Pagesa e shlyerjes bëhet vetëm në llogarinë e transaksionit të investitorit. Në rastin e përfaqësuesit, ai person mund t’i paraqesë dokumente kompanisë në emër të investitorit, por fondet paguhen ekskluzivisht në llogarinë rrjedhëse të investitorit.

Nëse nuk keni gjetur përgjigje për pyetjet tuaja, mund të na kontaktoni në +389 (2) 32 800 82 ose nëpërmjet formularit të kontaktit më poshtë: